Projekt "Modernizacja Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie - przebudowa istniejących bloków porodowych wraz z wyposażeniem"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt polegał na modernizacji budynku Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ-CM w Krakowie oraz jej oddziałów klinicznych – przebudowie istniejących 2 bloków porodowych z wytworzeniem zintegrowanego bloku porodowego (z salą do cięć cesarskich), oddziału intensywnego nadzoru położniczego z salą do zabiegów in utero oraz na zakupie niezbędnego wyposażenia do remontowanych sal oraz zakupie sprzętu medycznego służącego do obrazowania.

Całkowita wartość dofinansowania - 8 423 368, 70 zł
w tym:
15% tytułem dotacji celowej – 1 263 505,30 zł
85% tytułem dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 159 863,40 zł

Cel i korzyści projektu:

  Realizacja projektu zwiększy dostępność usług medycznych i poprawi jakość lecznictwa wysokospecjalistycznego w regionie, przyczyni się również do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 • podniesienie jakości opieki zdrowotnej,

 • podniesienie standardów świadczonych usług,

 • racjonalizacja hospitalizacji w ośrodku

 • właściwe wyposażenie sal porodowych umożliwiające wcześniejsze wykrycie okołoporodowego zagrożenia płodu i wdrożenie odpowiedniego postępowania.

 • zapewnienie właściwej opieki na ciężarnymi z ciążą wysokiego ryzyka w nowopowstającym oddziale intensywnego nadzoru położniczego.

 • wyposażenie pracowni ultrasonografii w aparat USG wysokiej jakości pozwoli na wcześniejsze wykrywanie wad wrodzonych u płodów oraz zwiększenie liczby takich badań.

 • wykonywanie w szpitalu większej liczby zabiegów "in utero" oraz zwiększenie zakresu wykonywanych zabiegów.

 • polepszenie opieki neonatologicznej

 • przebudowa istniejącego układu trzech oddziałów i sal porodowych

 • zakup aparatury wysokospecjalistycznej

Brak barier architektonicznych zapewni dostęp do obiektu również osobom niepełnosprawnym.